Vorige

Vereniging 3.0 - commissies en community’s

De visiegroep Vereniging 3.0 houdt zich bezig met het toekomstbestendig maken van de vereniging, haar organisatie en de governance. Vanuit de theorie ‘vereniging 3.0’ zijn leden verbonden aan de vereniging op basis van inhoudelijke thema’s en interessegebieden. Dit vormt de rode draad van de werkzaamheden van de visiegroep in 2020.

Van specialistengroep naar commissies

Binnen onze vereniging waren al diverse netwerken van specialisten actief voor onder andere periodiek vaktechnisch overleg en klankborden. Deze specialistengroepen leverden een bijdrage aan onze Public Affairs, bijvoorbeeld in de vorm van commentaar op het belastingplan. De specialistengroepen hadden echter geen formele status binnen de verenigingsstructuur. In 2020 is de visiegroep in gesprek gegaan met de voorzitters van de specialistengroepen, om te kijken hoe dit netwerk een plaats kan krijgen binnen de governancestructuur van onze vereniging. De gesprekken hebben geleid tot een transitietraject van specialistengroepen naar zeven vakinhoudelijke commissies.

Governance

De besturing van de vereniging vindt plaats door de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het bestuur. De vakinhoudelijke ontwikkeling gebeurt in de zeven commissies. Het thema dga overkoepelt de commissies. De visiegroepen houden zich bezig met de strategische thema’s binnen de vereniging. Via de nog op te richten community’s vindt kennisdeling plaats tussen leden onderling maar wellicht ook tussen leden en fiscale stakeholders. Tussen de verschillende organen van de vereniging vindt een dialoog plaats met als doel de vereniging -en uiteraard haar leden- te positioneren en ondersteunen en daarmee te versterken.

Commissies

Een commissie levert een (proactieve) bijdrage aan het versterken van de informatie- en kennispositie van het RB door het leveren van objectieve en praktische toepasbare fiscale kennis over mkb gerelateerde thema’s. Dat doet zij zowel naar de leden als naar de, door de vereniging benoemde, stakeholders. Een commissie bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter. Deze worden in 2021 benoemd.

De output van een commissie bestaat onder meer uit het leveren van een vakinhoudelijke bijdrage aan de thematische kennisontwikkeling van de vereniging en haar leden. Daarnaast wordt er bijgedragen aan de Public Affairs-dossiers en versterken de commissies het Register Belastingadviseurs in haar zichtbaarheid op fiscale mkb-thema’s. De basis voor de werkzaamheden van een commissie zijn vastgelegd in een jaarplan. Bij de uitvoering van het jaarplan wordt een commissie ondersteund door een secretaris/fiscalist van het bureau. De eerste jaarplannen worden in 2021 geschreven.

Community’s

Binnen de in 2020 vastgestelde governancestructuur is ook voorzien in community’s. Een community is een platform waar leden en eventueel fiscale stakeholders regelmatig, op informele basis, bijeenkomen om kennis en ervaringen te delen en activiteiten te ontplooien. Een community kan zich richten op een fiscaal thema, maar ook op een doelgroep zoals Jong RB-leden. De wijze waarop community’s binnen de vereniging worden vormgegeven, werken we in de loop van 2021 uit. In eerste instantie in de vorm van drie proeftuinen. Daarna is op basis van de ervaringen die zijn opgedaan verdere implementatie binnen de vereniging aan de orde.