Vorige

Kwaliteit en onderwijs

Visiegroep kwaliteit

De titel Register Belastingadviseur is nauw verbonden met kwaliteit. Een RB onderhoudt zijn vakkennis en houdt ontwikkelingen op zijn vakgebied en in de beroepsuitoefening bij, zodat de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van het beroep actueel en op niveau blijven. Dit is de thematiek waarmee de visiegroep kwaliteit zich bezighoudt.

Tuchtrechtspraak

Het secretariaat van het ons tuchtrecht is in lijn met vorig jaar ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonk. Door het secretariaat extern onder te brengen is de onafhankelijkheid van de Raden van Tucht en Beroep geborgd.

Als gevolg van covid-19 heeft de Raad van Tucht haar zittingen in 2020 in hybride vorm gehouden. Waar de Raad de zitting uitvoerde vanuit ons bureau in Den Haag, participeerden de klager en de beklaagde via een videoverbinding.

Wijziging Reglement Permanente Educatie

In de Algemene Ledenvergadering van juni 2020 heeft het bestuur een voorstel aan de leden gedaan voor de wijziging van het PE-Reglement. In de dagelijkse praktijk bleek dat het reglement een aantal onduidelijkheden in zich had. Dit leidde tot onjuiste registratie en onduidelijkheden bij RB-leden. Voor het bestuur is dit een van de aanleidingen geweest om het huidige PE-reglement te vereenvoudigen en op een aantal onderdelen aan te passen.

Zo worden alle vormen van onderwijs nu gewaardeerd met 1 PE-punt per studie-uur, maken ook webinars en e-learnings onderdeel uit van PE en blijft een overschot aan fiscale PE-punten via de middelingsregeling ook gehandhaafd als fiscale punten. De leden hebben tijdens de ALV ingestemd met dit nieuwe Reglement dat per 1 januari 2021 van kracht is.

Project kwaliteit

Eind 2020 is er vanuit de visiegroep een projectgroep opgericht -waarin leden, bestuur en bureau participeren- die zich bezighoudt met de vraag hoe we een toekomstgericht PE-systeem kunnen ontwikkelen. Een systeem dat aansluit op de behoeften van leden en de kantoren en tegelijkertijd recht doet aan de kwaliteitsnorm van de RB. De werkzaamheden van deze projectgroep worden in 2021 gecontinueerd met een ledenonderzoek waarbij dit thema centraal staat. De resultaten hiervan zijn van invloed op het PE-reglement en het toekomstig onderwijsaanbod van de vereniging.

Onderwijs in 2020

De impact van corona op ons onderwijsaanbod, zowel voor de beroepsopleiding als permanente educatie, was groot. Met de komst van de pandemie zijn we volledig overgeschakeld op digitaal onderwijs.
Dit betekende voor het PE-aanbod dat alle cursussen in samenspraak met de docenten zijn omgezet naar webinars. Dit vroeg om flexibiliteit bij de sprekers, de leden en het bureau. Slechts in de periode voor de pandemie en op het moment dat het overheidsbeleid dit toeliet zijn er fysieke cursussen gehouden. Dit geldt ook voor de colleges binnen RB College en RB Academy.

Permanente Educatie

Landelijke Studiebijeenkomsten

Als gevolg van corona vonden ook de acht Landelijke Studiebijeenkomsten digitaal plaats. De techniek maakte het mogelijk dat de kennisoverdracht vanuit de vereniging kon blijven plaatsvinden, maar tegelijkertijd werden persoonlijke ontmoetingen en verbinding gemist.

RB Academy

De RB Academy, de beroepsopleiding om Register Belastingadviseur te worden, is in 2018 gelanceerd. In datzelfde jaar introduceerden we ook de vooropleiding voor zij-instromers, RB College. In 2019 heeft het bestuur onderzoek laten doen naar de tegenvallende instroomcijfers in RB College en RB Academy. Uit dit onderzoek bleek dat het curriculum van de beroepsopleiding hoog werd gewaardeerd, met name door de combinatie van fiscale vakinhoud en vaardigheden. Studenten ervaarden de studielast in combinatie met een baan echter als te hoog. Ook sloot de beroepsopleiding onvoldoende aan op de bestaande opleidingsprogramma’s voor starters bij de grotere kantoren.

Dit is aanleiding geweest om de vakken van RB College en RB Academy in 2020 te transformeren naar modules die via leerlijnen worden aangeboden. Per module is een vakgroep benoemd van gerenommeerde docenten op het betreffende vakgebied. Zij zijn, in samenspraak met het examencollege, verantwoordelijk voor de curriculumontwikkeling, de vakinhoud, de digitale leeromgeving en de colleges. De modules worden vanaf 2021 in de vorm van meerdaags dagonderwijs of via digitaal onderwijs, in de vorm van kennisclips en vragenuren, gegeven.
Binnen een leerlijn kan de student zijn eigen leerroute volgen en studietempo bepalen. Deze transitie heeft tot doel om meer studenten -en daarmee ook aspirant leden- aan te trekken voor onze beroepsopleiding. Daarnaast wordt het voor leden mogelijk om één of meerdere modules via het PE-aanbod te volgen. Verder creëren we op deze manier een aantrekkelijk onderwijsaanbod voor aanpalende beroepsgroepen, zoals accountants, financieel planners, notarissen en advocaten. Alle modules maken vanaf 2021 onderdeel uit de RB Academy; de naam RB College faseert met dit besluit uit.

De RB Academy is de enige fiscale beroepsopleiding voor het mkb, waarin de vertaalslag wordt gemaakt van de collegebanken naar de mkb-adviespraktijk. De opleiding is bedoeld voor de young professionals met een hbo- of wo-opleiding fiscaal recht of fiscale economie. Zij beschikken allemaal over een stevig, fiscaal theoretisch fundament, maar zijn nog op zoek naar de soft-skills die je nodig hebt in de fiscale mkb-adviespraktijk. Hoe voer je het gesprek met een klant? Hoe schrijf je een klantgerichte adviesbrief in plaats van een fiscaaltechnische beschouwing? In de RB Academy wordt theoretische kennis uitgebreid met praktijkgerichte verdieping en vaardigheden om klanten zelfstandig te adviseren.

RB College is de tweejarige fiscale opleiding op hbo-niveau die je voorbereidt op het beroep van belastingadviseur. Tijdens de opleiding komen zowel juridische kennis als fiscale vakken aan bod. Studenten leren hier de wet- en regelgeving beter te interpreteren en toe te passen in de fiscale mkb-adviespraktijk. Zij kunnen vervolgens zelfstandig fiscale vraagstukken behandelen en advieskansen signaleren. RB College is de opstap naar de RB Academy.
Via een uitgebreide en moderne online leeromgeving kunnen de studenten de theorie tot zich nemen. Zodat ze tijdens de fysieke colleges actief met elkaar en de docent aan de slag kunnen gaan met cases en knelpunten uit de praktijk. In 2021 ontvangen de eerste studenten hun getuigschrift RB College.

RBc-leden hadden vanaf september 2018 de mogelijkheid om via het RB-doorstroomprogramma binnen drie jaar tijd ingeschreven te worden in het RB-register. De belangstelling om via dit exclusieve (en tijdelijke) opleidingsprogramma door te studeren was groot. In het RB-doorstroomprogramma zitten momenteel 148 studenten. We verwachten dat deze groep vanaf 2021 zal afstuderen.

Ondanks de pandemie wisten in 2020 129 studenten hun diploma te behalen. Dit betekende dat zij konden instromen in het RB- of RBc-register en daarmee verbonden blijven aan de vereniging.
Door covid-19 kon er helaas geen feestelijke diploma-uitreiking plaatsvinden. Om de geslaagden toch persoonlijk te feliciteren is het RB het land doorgereisd om de diploma’s persoonlijk te overhandigen.