twitter-logo-silhouette youtube instagram
Vorige

Profilering van de RB en het RB

Op allerlei verschillende manieren werken we aan de profilering van de RB, als goed gekwalificeerde belastingadviseur én aan die van het Register Belastingadviseurs, de vereniging die circa 6.700 leden vertegenwoordigt en die de partij is als het gaat om de fiscale adviespraktijk voor het mkb. Communicatie en Public Affairs vormen gezamenlijk de lifeline voor het informeren van leden, inhoudelijk relevante (fiscale) stakeholders en politiek, pers en publiek.

Communicatie

Platform
In juli 2020 lanceerden we een vernieuwd platform op RB.nl. Daar kunnen niet alleen onze leden terecht, maar ook andere fiscalisten, ondernemers, studenten en pers vinden er relevante informatie. Iedere doelgroep kan dus nu op onze eigen website terecht. Dat wordt gewaardeerd. Aan het eind van 2020 hadden bijna 2.000 fiscalisten en 120 fiscaal studenten zich geregistreerd. En die aantallen groeien.

Nieuwe nieuwsbrief
Met de lancering van het nieuwe platform en de splitsing van doelgroepen, hebben we ook ons aanbod van nieuwsbrieven uitgebreid. Naast de ‘Mkb-nieuwsbrief’ voor ondernemers hebben we nu ook de ‘RB Worden nieuwsbrief’ voor fiscalisten die (nog) geen lid zijn en de ‘RB Studenten nieuwsbrief’ voor fiscaal studenten. De nieuwsbrief voor studenten heeft hiermee een nieuwe naam gekregen; de RB Worden nieuwsbrief voor fiscalisten is nieuw. Met deze nieuwsbrief delen we de kennis die we als Fiscaal Kenniscentrum in huis hebben en wijzen we ze op de voordelen van de RB-titel en het RB-lidmaatschap.

Corona
Covid-19 bracht een grote vraag om fiscale hulp met zich mee. Veel ondernemers worstelden met alle tijdelijke regelgeving of noodwetten. Zo konden we de actualiteit bijna altijd koppelen aan de ‘Vind een RB’-module, waarmee ondernemers een RB bij hen in de buurt kunnen vinden. Dat leverde extra aandacht op voor de RB.

Campagnes via social media
In 2020 hebben we voortgeborduurd op de campagnes ‘Beste ondernemer’ en ‘Beste student’ die in 2018 zijn gestart. Enerzijds om het mkb te wijzen op het belang van een goede fiscaal adviseur en anderzijds om studenten enthousiast te maken over het werken voor mkb-ondernemers.

Concreet betekende dit de inzet van ondernemersverhalen en -vraagstukken richting het mkb. Met studenten deelden we wat je zoal tegenkomt als je werkt voor het mkb. Bij de uitvoering van de campagnes hebben we ingezet op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. Via GoogleAds en een Gmail-campagne werd ondersteuning geboden.

Het Register
Ons verenigingsblad, Het Register, wordt in eigen beheer uitgegeven. Daarin staan enerzijds kennisoverdracht en praktijkinformatie centraal. Het vakblad heeft onder meer vaste rubrieken als de Column, Het Interview en Jurisprudentie & Wetgeving. Anderzijds maakt een katern met verenigingsnieuws deel uit van Het Register.

Het blad verschijnt zes keer per jaar en wordt per post aan leden en relaties toegezonden. Het is daarnaast voor iedereen digitaal beschikbaar op rb.nl. Middels dit blad willen we verdiepte inhoud en opinie bieden, maar ook betrokkenheid met het RB vergroten.

Boekuitgaves
In 2020 publiceerden we niet alleen ons eigen verenigingsblad Het Register, ook hielpen we met het realiseren van de derde editie van de Handleiding Inkomstenbelasting 2001 en het nieuwe boek ‘Nieuwe dynamiek in het fiscale mkb-beleid’, beide geschreven door RB-erelid prof. dr. Leo Stevens RB. Daarnaast hielpen we Jacques Raaijmakers, ook als docent aan ons verbonden, met de uitgave van zijn E-publicatie ‘Awir en toeslagen’, waarvan in 2021 zelfs al een tweede druk is verschenen.

Belangenbehartiging

In 2020 hebben we een Public Affairs-strategie opgesteld. Hiermee kunnen we de belangen van leden effectief behartigen. Daarbij draait het om de juiste beleidsbeïnvloeding richting tal van relevante stakeholders zoals bijvoorbeeld de Rijksoverheid. Om zoveel mogelijk effect te ressorteren in Den Haag moeten we vol inzetten op de onderwerpen die we echt belangrijk vinden. Daarom zijn gedetailleerde lobbyplannen gemaakt rond een aantal issues.

Regulering van het beroep
De regulering van het beroep belastingadviseur raakt onze leden direct. Daarom is het één van de belangrijkste lobbyonderwerpen. We kennen het dilemma: enerzijds wordt het beroep geschaad door enkele malafide adviseurs en zou regulering een goede optie zijn. Anderzijds willen we de ruimte houden om ons beroep uit te oefenen en dus strenge regulering voorkomen.

Met regelmaat is dit onderwerp het afgelopen jaar in Den Haag geagendeerd. Naar aanleiding van vragen die het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) over dit onderwerp stelde aan staatssecretaris Vijlbrief (FIN), zijn wij met de heer Nijboer in gesprek gegaan. Bovendien komt de regulering van het beroep regelmatig aan de orde bij gesprekken met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst, zoals in het RB-essay over de Tax Governance Code.

Daarnaast is er input opgehaald bij de leden, zowel via berichten op het platform als via digitale ledensessies. Hieruit bleek dat er in principe positief gedacht wordt over (een vorm van) regulering, zolang daarmee wordt gefaciliteerd dat professionele belastingadviseurs hun werk kunnen blijven doen.

Vernieuwing van het belastingstelsel
Tijdens een ledensessie in april werden twee belangrijke uitgangspunten voor de vernieuwing van het belastingstelsel vastgesteld: eenvoudiger en eerlijker. Ook werd aangegeven daarbinnen in te zetten op twee specifieke veranderingen, namelijk het invoeren van een rechtsvormneutrale mkb-winstbelasting en het ombouwen van box 3 naar een algehele vermogensbelasting (inclusief de eigen woning).

Met deze statements hebben we in 2020 regelmatig het nieuws gehaald. Zo schreef fiscaal directeur Sylvester Schenk in de zomer een opiniestuk en publiceerde het FD de uitkomsten van onze ledenenquête over box 3. Bovendien was bovengenoemde ledensessie de basis voor onze reactie op het Belastingplan 2021, die we hebben verstuurd aan zowel de Tweede Kamer als het ministerie van Financiën.

Verder zijn we in gesprek geweest met de Tweede Kamerleden Snels (GL) en Van Weyenberg (D66) over het belastingstelsel. Met laatstgenoemde is ook gesproken over het D66-voorstel inzake een verzilverbare heffingskorting. Daarnaast was er regelmatig contact met het CDA, zeker na de publicatie van hun rapport ‘Betrouwbaar belasten’.

Overige lobby-onderwerpen
Tenslotte was er inzet op een sterke positie van ‘echte’ zzp’ers en hebben we met verschillende leveranciers van aangiftesoftware gesproken. In 2020 hebben we ook (met succes) gepleit voor twee jaar belastinguitstel.